| معرفی رشته‌ها |

رشته‌های
کاردانی ناپیوسته
امور بیمه سرفصل دروس

مددکاری اجتماعی – خانواده سرفصل دروس

تربیت بدنی – مربی‌گری ورزش معلولین سرفصل دروس

تکنولوژی آموزشی سرفصل دروس

تربیت مربی پیش‌دبستانی سرفصل دروس

حسابداری – حسابداری مالی سرفصل دروس

تربیت بدنی – مربی‌گری پایه‌آمادگی جسمانی سرفصل دروس

مددکاری اجتماعی – اورژانس اجتماعی سرفصل دروس

رشته‌های
کارشناسی ناپیوسته
مدیریت امور فرهنگی – برنامه‌ریزی فرهنگی سرفصل دروس
مددکاری اجتماعی – خانواده سرفصل دروس
مدیریت رفاه اجتماعی سرفصل دروس
تربیت بدنی – مربی‌گری پایه‌آمادگی جسمانی سرفصل دروس
تربیت مربی ‌پیش‌دبستانی سرفصل دروس
حسابداری – حسابداری مالی سرفصل دروس
آسیب‌شناسی اجتماعی – پیشگیری از اعتیاد سرفصل دروس