| معرفی رشته‌ها |

رشته‌های
کاردانی ناپیوسته

مدیریت امور ادراریسرفصل دروس

مددکاری اجتماعی – خانواده سرفصل دروس

تکنولوژی آموزشی سرفصل دروس

معماری         سرفصل دروس

حسابداری امورمالی سرفصل دروس

تربیت بدنی – مربی‌گری پایه‌آمادگی جسمانی سرفصل دروس

آرابش زنانه سرفصل دروس

فناوری اطلاعات (IT) سرفصل دروس

مدیریت کسب و کار سرفصل دروس

رشته‌های
کارشناسی ناپیوسته
مدیریت امور فرهنگی – برنامه‌ریزی فرهنگی سرفصل دروس
مددکاری اجتماعی – خانواده سرفصل دروس
مدیریت رفاه اجتماعی سرفصل دروس
تربیت بدنی – مربی‌گری پایه‌آمادگی جسمانی سرفصل دروس
مدیریت تجاری سازی – برندینگ  سرفصل دروس
حسابداری امور مالی سرفصل دروس

مدیریت امور اداری سرفصل دروس

مهندسی فناوری اطلاعات سرفصل دروس