| معرفی رشته‌ها |

رشته‌های
کاردانی ناپیوسته
امور بیمه
مددکاری اجتماعی – خانواده
تربیت بدنی – مربی‌گری ورزش معلولین
تکنولوژی آموزشی
تربیت مربی پیش‌دبستانی
حسابداری – حسابداری مالی
تربیت بدنی – مربی‌گری پایهآمادگی جسمانی
مددکاری اجتماعی – اورژانس اجتماعی
رشته‌های
کارشناسی ناپیوسته
مدیریت امور فرهنگی – برنامه‌ریزی فرهنگی
مددکاری اجتماعی – خانواده
مدیریت رفاه اجتماعی
تربیت بدنی – مربی‌گری پایهآمادگی جسمانی
تربیت مربی‌پیشدبستانی
حسابداری – حسابداری مالی
آسیب‌شناسی اجتماعی – پیشگیری از اعتیاد