| معرفی مشاوران دانشگاه |

:: مشخصات


نام: احسان

نام خانوادگی: احمدی خاوه

پست الکترونیک: kelkesheida@yahoo.com

رزوهای مشاوره: شنبه – دوشنبه – چهارشنبه | از ساعت 9 تا 12

:: مشخصات


نام: فرشته

نام خانوادگی: گلشنی

پست الکترونیک: fereshte.golshani@gmail.com

رزوهای مشاوره: شنبه – دوشنبه – چهارشنبه | از ساعت 9 تا 12

:: مشخصات


نام: سوسن

نام خانوادگی: حمیدیان

پست الکترونیک: info@ yahoo.com

رزوهای مشاوره: شنبه – دوشنبه – چهارشنبه | از ساعت 9 تا 12

:: مشخصات


نام: اشرف

نام خانوادگی: غیبی

پست الکترونیک: yalda.gheibi56@gmail.com

رزوهای مشاوره: شنبه – دوشنبه – چهارشنبه | از ساعت 9 تا 12