| مدیر مالی |

مشخصات

مهدیه تاجیک

کارشناس حسابداری
 


وظایف و اختیارات

نظارت بر حسن اجرای امور اداری و مالی و خدماتی دانشگاه با رعايت مقررات مربوطه.
نظارت بر حسن اجرای قراردادها.

راهبری اقدامات جاری واحدهای تابعه
انجام امور حقوقی دانشگاه.
انجام اموری که از طريق رييس دانشگاه محول ميگردد.
انجام کلیه امور مربوط به اعطای تسهیلات و تخفیفات دانشجویی و مدیریت شهریه
انجام کلیه امورمربوط به بیمه حوادث دانشجویی
انجام کلیه امورمربوط به پرداختی ها از جمله حق التدریس اساتید، حقوق و دستمزد پرسنل،تنخواه
نظارت و کنترل بر کلیه دریافتها و پرداختهای دانشگاه براساس آئین نامه و پیگیری مغایرت براساس صورت مغایرت و تطبیق حسابها
ارائه گزارشات مالی(بودجه ای، نقدینگی، دارائی ها و …)
نظارت و کنترل بر تهیه صورت های مالی براساس استانداردهای حسابداری

 


اطلاعات تماس


021-36430103

داخلی 107

info@arike-perspolis.com