۲۰۰ جلد کتاب از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قرچک به دانشگاه اریکه پرسپولیس جهت تجهیز کتابخانه اهدا شد.

۲۰۰ جلد کتاب از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قرچک به دانشگاه اریکه پرسپولیس جهت تجهیز کتابخانه اهدا شد.