اطلاعیه مالی انتخاب واحد ترم اول 1400-1399

دانشجویان گرامی:با توجه به شروع  انتخاب واحد نیمسال اول 1400-1399 از مورخ 1399/06/01 ، در اسرع وقت جهت تعیین تکلیف مالی به واحد مالی دانشگاه مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است کاربری دانشجویان جهت تعیین تکلیف مسدود می باشد .