مرکز علمی کاربردی اریکه پرسپولیس در بین مراکز برتر شرق استان تهران قرار گرفت.

بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، مرکز آموزش علمی کاربردی اریکه پرسپولیس برای دومین سال متوالی در فهرست بهترین مراکز شرق استان تهران در سال 1399 قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز، دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور همه ساله، مراکز علمی کاربردی را در حوزه های علمی، پژوهشی، فرهنگی و ورزشی مورد ارزیابی قرار داده و سطح بندی می نماید.

بنا بر اعلام رسمی پایگاه اینترنتی دانشگاه جامع، مرکز آموزش علمی کاربردی اریکه پرسپولیس در سال 1399 برای دومین سال متوالی در بین 16 مرکز برتر علمی کاربردی شرق استان تهران قرار گرفت.