| ارتباط با ریاست مرکز |

:: مشخصات


نام: الهه

نام خانوادگی: پیامی

شماره تماس:02136430309 داخلی 112

شماره واتساپ جهت پاسخگویی به دانشجویان:09356606062

پست الکترونیک: elahe_payami @ yahoo.come.payami@gmail.com