نوار گوش – پتانسیل‌های برانگیخته (SSEP,ABR)

(تست شنوایی) یا نوار گوش abr

 

نوار گوش یا ادیوگرام چیست؟

برای درک بهتر از اینکه نوار گوش چیست باید گفت که نتیجه ی تست ادیومتری با این نوارها نمایش داده می شود. در این نوار گوش نموداری وجود دارد که شدت صداها و فرکانس ها، در آزمون های تست شنوایی سنجی با ارائه ی کم ترین صدا تا بیشترین صدا به گوش فرد، ثبت می گردد که بر اساس آن میزان کم شنوایی و یا نوع آن و حتی ناشنوایی در فرد تشخیص داده می شود.

در واقع این نمودارها طرح های گرافیکی هستند که میزان شنوایی فرد را نسبت به آزمایشی که انجام گرفته است در دو محور ایکس و ایگرگ و بر محور های عمودی و محور های افقی نشان می دهد.

 

نشان دادن نوع و میزان کم شنوایی با نوار گوش یا ادیوگرام:

تولید یک صدای مشخص و معین توسط فرد متخصص با فرکانس های مختلف سبب می شود که بر چارت ادیوگرام میزان شنوایی وی ثبت گردد و از این طریق بتوان میزان شنوایی و یا کم شنوایی را در افراد تشخیص داد.

 

نوار گوش ۲

تست ABR

تست ABR یک تست بسیار دقیق است که به کمک آن می‌توان میزان کاهش شنوایی گوش را تعیین کرد. نوار گوش ABR بهترین گزینه برای شنوایی سنجی نوزادان و کودکانی است که همکاری نمی‌کنند و یا در ارزیابی‌های غربالگری رد شده‌اند. به مانند روش به کار برده شده برای بزرگسالان‌، این روش بدون درد و آسیب‌زدگی است و در این حالت نیز از سه الکترود استفاده می‌شود که یکی را به پیشانی وصل می‌کنند و یکی دیگر را به محل بین ابروها و الکترود سوم را به پشت گوش وصل می‌کنند.

این تست شنوایی برای کسانی که درکی از کم شنوایی خود ندارند، مناسب‌تر است.
در تست نوار گوش، از سه الکترود استفاده می‌شود که یکی را به پیشانی وصل می‌کنند و یکی دیگر را به محل بین ابروها وصل می‌کنند و همچنین الکترود سوم را به پشت گوش وصل می‌کنند. این الکترودها امواج مغزی عصبی و ساقه مغز را ردیابی می‌کنند. این تست بسیار دقیق و کامل است و درد آسیب‌زدگی هم ندارد.

نوار گوش ۱