خانم دکتر پیامی به عنوان پژوهشگر برتر معرفی شد.

طی مراسمی با حضور مسئولین دانشگاه جامع و روسای مراکز علمی کاربردی، خانم دکتر پیامی به عنوان پژوهشگر برتر معرفی شده و دکتر امید ریاست محترم دانشگاه علمی کاربردی و دکتر واحدی ریاست محترم واحد استان تهران شرق با اهدا لوح تقدیر از ایشان قدردانی کردند.