“اریکه پرسپولیس” مرکز برتر و فعال فرهنگی سال ۹۷ در واحد تهران شرق شد.

طی مراسمی تحت عنوان سومین گردهمایی مسئولان فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد تهران شرق، مرکزعلمی کاربردی  اریکه پرسپولیس برتر شناخته شد.

در این مراسم که با حضور رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد تهران شرق، رئیس دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع،  رئیس دفتر نهاد مقام معظم رهبری در واحد تهران شرق و معاونت فرهنگی علمی کاربردی واحد تهران شرق برگزار شد؛ از مریم سادات کتمیر مطهر مسئول فرهنگی مرکز اریکه پرسپولیس تقدیر و تجلیل به عمل آمد.